Współczesny rynek pracy nie zna granic. Dynamika gospodarki globalnej sprawia, że firmy coraz częściej sięgają po międzynarodową siłę roboczą. Poszukując najlepszych talentów, specjalistów i pracowników o unikalnych umiejętnościach. W Polsce, jak również w wielu innych krajach, zatrudnienie cudzoziemca stało się nie tylko normą, ale także kluczowym elementem strategii rekrutacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach. W niniejszym artykule przyjrzymy się z bliska procesowi zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Będziemy eksplorować zarówno wyzwania, jak i możliwości związane z międzynarodową rekrutacją. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Praca tymczasowa w Niemczech

Spis treści:

Poszukujesz pracy? Sprawdź: PracownicySkontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i wymagań!

Zatrudnienie cudzoziemca – legalność procesu

Kto może legalnie podjąć pracę w Polsce? To pytanie jest kluczowe dla wielu, którzy poszukują możliwości zatrudnienia w tym kraju. Oczywistym jest, że polscy obywatele mają swobodę podjęcia pracy na terytorium swojego kraju. Jednakże, również osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą legalnie pracować w Polsce. Podobnie, obywatele państw spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą ubiegać się o legalne zatrudnienie w Polsce. Spełniając określone warunki ustalone przez polskie prawo.

Aby pracować legalnie w Polsce, pracodawca zainteresowany zatrudnieniem obcokrajowca musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową. Istnieje także możliwość zatrudnienia cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Dla cudzoziemca, który pragnie podjąć legalną pracę w Polsce, istotne jest, aby przebywał on na terytorium kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest posiadanie odpowiednich dokumentów, takich jak wiza lub karta pobytu, które poświadczają legalny status pobytu. Ważne jest również, aby podstawa pobytu umożliwiała cudzoziemcowi podjęcie pracy; wizy turystyczne nie spełniają tego warunku.

Praca cudzoziemca w Polsce, jako ogólna zasada, musi odbywać się zgodnie z warunkami i na stanowisku określonym w wydanym zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, który pozwala na powierzenie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku na okres krótszy niż łącznie 30 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie w ciągu 7 dni wojewody wydającego zezwolenie.

Zatrudnienie cudzoziemca – cyfryzacja procesu

Cyfryzacja procesu zatrudnienia cudzoziemców to istotny krok w kierunku ułatwienia i usprawnienia procedur związanych z ich legalnym zatrudnieniem w Polsce. Polski ustawodawca zdecydowanie stawia na pełną elektronizację procesów związanych z dostępem obcokrajowców do polskiego rynku pracy. Projektowana ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców zakłada wprowadzenie pełnej digitalizacji procedur dotyczących wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Ponadto, wpisywania oświadczeń o zatrudnianiu do ewidencji oświadczeń. Te dwa kluczowe dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców w Polsce będą dostępne w formie elektronicznej.

Nowe przepisy opierają się na systemie informatycznym „praca.gov.pl”, który będzie głównym miejscem składania wniosków, pism, odwołań oraz otrzymywania odpowiedzi ze strony organów administracji publicznej. Wszelkie czynności związane z procesem zatrudnienia cudzoziemców będą realizowane w sposób elektroniczny. Natomiast, wszelkie działania poza systemem teleinformatycznym będą uznawane za nieskuteczne.

Istotną zmianą będzie także możliwość udzielenia cudzoziemcowi bezpośredniego dostępu do wydanych zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zatrudnieniu wpisanych do ewidencji. Obecnie cudzoziemiec nie ma możliwości samodzielnego uzyskania tych dokumentów legalizujących jego zatrudnienie. Dostęp do nich będzie możliwy poprzez indywidualne konto cudzoziemca na portalu praca.gov.pl. Gdzie znajdą się zezwolenia, oświadczenia oraz decyzje organów administracji.

Nowa regulacja umożliwi również innym organom, takim jak Policja, Państwowa Inspekcja Pracy czy Straż Graniczna, dostęp do bazy danych z rejestru centralnego. Co usprawni przepływ informacji oraz umożliwi skuteczniejszą kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców. Dodatkowo, wszelkie obowiązki informacyjne spoczywające na pracodawcy będą wykonywane za pomocą systemu teleinformatycznego.

Obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie cudzoziemców stawia przed pracodawcami szereg obowiązków i wymaga przestrzegania polskich przepisów prawa pracy. Zgodnie z tym, pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia cudzoziemcom warunków zatrudnienia nie gorszych niż w przypadku obywateli Polski. To oznacza przestrzeganie norm czasu pracy, przyznawanie urlopów wypoczynkowych, zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy.

Przed zatrudnieniem cudzoziemca, pracodawca musi upewnić się, że ten posiada ważny dokument umożliwiający mu legalny pobyt w Polsce. Następnie, pracodawca powinien zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać ją przez cały okres zatrudnienia.

W przypadku cudzoziemca pracującego na podstawie zezwolenia na pracę, pracodawca ma obowiązek przekazywać informacje do wojewody, który wydał zezwolenie. Należy to uczynić w ciągu 7 dni od wystąpienia zmian takich jak: zmiana charakteru pracy lub stanowiska, zmiana siedziby lub nazwy pracodawcy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, zmiana osoby reprezentującej pracodawcę, rozpoczęcie pracy po upływie 3 miesięcy od daty ważności zezwolenia, przerwanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące, lub zakończenie pracy przed upływem 3 miesięcy od daty ważności zezwolenia.

Jeśli pracodawca złożył oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, musi poinformować powiatowy urząd pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca oraz o ewentualnym niepodjęciu pracy w terminie 7 dni.

W przypadku agencji pracy tymczasowej zatrudniającej cudzoziemców na mocy zezwolenia na pracę sezonową, konieczne jest poinformowanie starosty, który wydał zezwolenie, o wszelkich istotnych zmianach takich jak zmiana siedziby, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, lub zawarcie umowy o pracę zamiast innej umowy cywilnoprawnej.

Korzyści zatrudnienia cudzoziemców

  1. Nowe perspektywy i umiejętności. Cudzoziemcy często przynoszą ze sobą różnorodne doświadczenia zawodowe i kulturowe, co może być nieocenionym źródłem nowych perspektyw i pomysłów dla firmy.
  2. Uzupełnienie braków kadrowych. W przypadku specjalistycznych zawodów, w których brakuje krajowych kandydatów, zatrudnienie cudzoziemców może być rozwiązaniem problemu niedoboru pracowników.
  3. Rozwój firmy na rynkach zagranicznych. Posiadanie w zespole osób z różnych krajów może ułatwić ekspansję firmy na rynki zagraniczne poprzez lepsze zrozumienie kultury i specyfiki danego kraju.

Podsumowanie

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce staje się coraz powszechniejsze, otwierając nowe możliwości rozwoju dla firm i przynosząc korzyści w postaci różnorodności, nowych umiejętności i perspektyw. Jednakże wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, które wymagają świadomości i odpowiednich działań ze strony pracodawców. Dlatego też, efektywne zatrudnianie cudzoziemców wymaga dobrze przemyślanej strategii rekrutacyjnej oraz ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów i standardów.